O nama 

 

Business Consulting Team d.o.o. je stvoren iz potrebe tržišta za razvijanjem prodajnih veština. Ove veštine usko su vezane za farmaceutsku industriju, kao i za hotelijerstvo,bankarstvo,osiguranje, i svaku industriju u kojoj postoje klijenti.
Fokus nam je na prenošenju iskustva naših sertifikovanih trenera ka svim branšama koje imaju kontakt sa klijentom,odnosno kupcem u opštem smislu.
 
Business Consulting Team d.o.o. Vam nudi osmišljene programe edukacija prodajnih veština Vašeg prodajnog tima. Nakon implementacije BCT treninga, Vaš prodajni tim biće spreman za profesionalni pristup prodaji, a iz toga će proisteći dostizanje postavljenih ciljeva.
 
Sales Trainer Tereza Dolaš omogućiće Vašem prodajnom timu veštine i alate koji omogućavaju uspeh svake pojedinačne posete. 
Treninzi za Vaš kompletan tim koji je u prodaji otvoriće nove poglede i Vašoj kompaniji. Mladi prodajni tim uči iz iskustava trenera koji je bio na terenu, radio 1:1 sa klijentima. Politika privatnosti daje nam mogućnost da radimo na onim segmentima prodaje na kojima mislite da treba više da se radi.
Plus, tim je motivisan i spreman za izazove koji su svakodnevno pred njim.
 
Dobrodošli!
Predavač: Mr.ph.Tereza Dolaš, Sales Trainer - INNOVARA sertifikovani edukator.
Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer - Diplomirani farmaceut, 1998. godine.
U farmaceutskoj industriji je od 1998. godine, i to:
 • Pharmanova d.o.o. - 1998 - 2000. godine
 • Timpharm d.o.o. - Direktor od 2000 - 2003. godine
 • Profesor kozmetologije, medicinska škola „Nadežda Petrović“ Beograd  2004 - 2009. godine
 • Actavis d.o.o. 2009-2015  na pozicijama stručnog saradnika, Sales Trainer Serbia and ADRIA  i SFE Trainer/Compliance. Manager od 2012. godine
 
Poseduje međunarodne sertifikate:
 • Consulteam - Victor Haimov - Creative Training Techniques, Belgrade
 • Innovara Business and Management development - Physician Partnership Program -Train the Trainer, Belgrade
 • Innovara inc. By Buket Ozuzum - Coaching for impact -Train the trainer, Bucharest, Romania
 • Innovara inc. - Customer Partnership Program Train the Trainer, Sofia, Bulgaria
 • HR Competency Level - Innovara, Zug, Switzerland
 • Bussiness Management - Salutas Slovenia
 • Eluzzion CRM Trainer - Eluzzion CRM Data 3S, Prague, Chech Republic
 • CRM Management, Darren O`Neill, London, UK
 
Sedamnaest godina iskustva u farmaceutskoj industriji, od toga pet godina usko specijalizovana za treninge stručnih saradnika, AM, PM, KAM, BUD, GM kao Sales Trainer, za koje vreme sam razvila treninge i druge prateće aktivnosti koje naglašavaju prodajne veštine i izdižu komunikaciju na viši nivo.
 
U okviru Actavis Academy programa, obučavala sam stručne saradnike i kompletan Sales team u osam zemalja jugoistočne Evrope, moje treninge je pohađalo preko 400 stručnih saradnika i preko 50 pripadnika srednjeg i top menadžmenta u tim kompanijama.
 
Preko 200 duplih i coaching poseta sa saradnicima na terenu godišnje (Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija, Makedonija, Albanija, Crna Gora, Bugarska), iz čega su nastale Double visit notes, Sales Trainer Notes i Coaching Notes priručnici, kao i Basic Selling Skills sveobuhvatni priručnik za početnu obuku stručnih saradnika.
 
Pored stručnih saradnika i srednjeg i top menadžmenta u farmaceutskim kompanijama, akcenat se stavlja i na rad sa doktorima svih specijalnosti, specijalizovanim medicinskim ustanovama, kao i medicinskim tehničarima.
 
 
Reference BCT - Tereza Dolaš:
1. Reference u farmaceutskoj branši:
 • Apta Medica - Slovenija
 • Phoenix farmacija Hrvatska
 • Actavis BiH
 • Actavis d.o.o. Srbija
 • Actavis d.o.o. Makedonija
 • Actavis Albanija
 • Actavis Crna Gora
 • Ekonomski fakultet Beograd-DISC sistem
 • Actavis Academy Bratislava, Slovačka
 
2. Treninzi za razvoj veština menadžera,asistenata,koordinatora prodaje (hoteli)
3. Bankarski službenici, menadžeri prodaje, asistenti prodaje (banke)
 
 
 
Trainer: Tereza Dolaš, Sales Trainer - INNOVARA certified educator.
Graduated at the University of Pharmacy, Belgrade University, department - Graduated Pharmacist in 1998.
In the pharma industry is since 1998:
 • Pharmanova Ltd. - 1998 - 2000.
 • Timpharm Ltd. - CEO from 2000. to 2003.
 • Professor of cosmetology, medical school "Nadezda Petrovic" Belgrade 2004 - 2009. 
 • Actavis Ltd. 2009 - 2015 at the next  positions: Medical Representative, Sales Trainer Serbia and ADRIA and SFE Trainer/Compliance Manager from 2012.
 
International Certificates:
 • Consulteam - Victor Haimov - Creative Training Techniques, Belgrade
 • Innovara Business and Management development - Physician Partnership Program - Train the Trainer, Belgrade
 • Innovara inc. By Buket Ozuzum - Coaching for impact - Train the trainer, Bucharest, Romania
 • Innovara inc. - Customer Partnership Program Train the Trainer, Sofia, Bulgaria
 • HR Competency Level - Innovara, Zug, Switzerland
 • Bussiness Management - Salutas Slovenia
 • Eluzzion CRM Trainer - Eluzzion CRM Data 3S, Prague, Chech Republic
 • CRM Management, Darren O`Neill, London, UK
 
Seventeen years of experience in the pharmaceutical industry, including five years of highly specialized trainings for Med Reps, AM, PM, KAM, BUD, GM as a Sales Trainer, during which time I have developed a training and other supporting activities that emphasize sales skills and rise to a higher communication level. 
 
Within Actavis Academy program, i trained associates and a complete Sales team in eight countries of Southeast Europe, my training was attended by over 400 Med Reps and over 50 members of the middle and top management in these companies.
 
Over 200 double and coaching visits with clients in the field/year (Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Albania, Montenegro, Bulgaria). From this experience, i`ve formed Double visit notes, Sales Trainer Notes and Coaching Notes, as well as the Basic Selling Skills comprehensive manual for the initial training of Med Reps .
 
In addition to professional associates and the middle and top management in pharmaceutical companies, the emphasis is placed on working with doctors of all specialties, specialized medical institutions, as well as nurses.
 
 
References BCT - Tereza Dolas:
1. In pharmaceutical industry:
 • Apta Medica - Slovenia
 • Phoenix farmacija Croatia
 • Actavis Bosnia
 • Actavis d.o.o. Serbia
 • Actavis d.o.o. Macedonia
 • Actavis Albania
 • Actavis Montenegro
 • University of Economy Belgrade - DISC sistem
 • Actavis Academy Bratislava, Slovakia
 
2. Sales Trainings (managers,assistants, sales coordinators) - Hotels
3. Bank staff, Sales Managers, Sales Assistants in the Banks

O BCT-u

Nastali kao porodična kompanija sa ciljem prenošenja stečenog znanja i iskustva u PHARMA i FMCG industriji. Misija - interpersonalna, unutar organizacijska, subordinisana koordinacija i harmonizacija radnih procesa. Mi smo tu da bi Vaš uspeh bio plod dobre pripreme.

Posete

396434
Danas
Juče
Ove nedelje
Ovog meseca
Ukupno poseta
65
729
1536
12334
396434

BCT kontakt

Aleksandar Dolaš, CEO-owner
tel/viber: +381.65.375.61.86
 
Tereza Dolaš, Sales Trainer
tel/viber: +381.65.375.61.86
Facebook
Google Plus
LinkedIn
Twitter
Youtube